در این مقاله به بررسی آموزش راهبردهای تمرین ذهنی بر روی توانایی یادگیری واژه های انگلیسی بخصوص برای آیلتس بپردازد.

مقدمه

همه ی افراد توانایی آموختن زبان خارجی را دارند، اگرچه زمان مورد نیاز و بهترین روش تدریس در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است. یادگیری یک زبان خارجی فرآیندی تدریجی و پیچیده است و نیاز به تلاش و کوشش فراوان دارد. یکی از موضوعات چالش آفرین در یادگیری زبان، یادگیری واژه است که به معنای یادگیری واژگان یک زبان خاص است. اهمیت دایره واژگانی در زبان دوم شامل:
الف) ارتباطی است که میان دایره واژگانی و توانایی برقراری این ارتباط
ب) ادراکات دانشجویان درباره اهمیت نسبی دایره واژگانی
پ) نقش حیاتی دانش واژگانی در گسترش توانش دستور زبان
اهمیت آموزش واژگان به حدی بالاست که فقدان دانش دستور زبانی گاهی مانع انتقال موفقیت آمیز معنا است ولی فقدان دایره واژگان اغلب از انتقال معنا به طور کامل جلوگیری می کند. و آنچه که همه دانشجویان، مدرسان، نویسندگان و محققان می توانند روی آن توافق داشته باشند، این است که یادگیری واژه بخش بنیادین تسلط بر زبان خارجی است.
همانگونه که آموزش واژه در فراگیری زبان خارجی اهمیت ویژه ای دارد، راهبردهای آموزش واژه نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. اگر دایره واژگانی زبان آموز محدود باشد، فراگیری زبان خارجی با دشواری های زیادی روبرو می شود. متتاسفانه بیشتر دانشجویان این مشکل را دارند، زیرا بسیاری از مدرسان زبان می پندارند که زبان آموزان می توانند دایره واژگان خود را تنها با تمرین مهارت های دیگر، مانند خواندن یا نوشتن، بیافزایند. اما این نظر به لحاظ تجربی مورد تائید قرار نگرفته است.
اهمیت غیر قابل تردید دانش دایره واژگانی در درک و فهم خواندن و اهمیت زبان انگلیسی در موفقیت تحصیلی و ارتقای علمی دانشجویان، انگیزه اصلی انجام این پژوهش بوده است. سوال کلی و اساسی در این پژوهش، این است که چه شکلی از تمرین ذهنی برای یادگیری کلمات انگلیسی کارآمدترند، به علاوه، کدامیک از این روش ها در مقایسه با یکدیگر مفیدترند.
مروری بر مطالعات
برای بررسی این پروژه از کتاب ((پژوهش های زبان شناختی در زبان های خارجی)) ، مقاله ارزشمند جناب آقای دکتر علی پور دریایی نژاد در راستای مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای تمرین ذهنی بر توانایی یادگیری واژه های زبان انگلیسی در دانشجویان، بهره بردیم. یافته های ایشان حاکی از این بود که کلیه راهبردهای تمرین ذهنی برای یادگیری و یادداری کلمات انگلیسی در مقایسه با روش های سنتی آموزش واژگانی کارآمدترند به گونه ای که همه این راهبردها در حد بالای معناداری قرار دارند. به عبارت دیگر میزان یادگیری و یادداری واژگانی دانشجویانی که به شیوه آموزش تمرین ذهنی آوایی، غیر ملفوظ، آوایی و غیر ملفوظ آموزش دیده اند در مقایسه با دانشجویانی که هیچ آموزشی در زمینه ی راهبردهای یادگیری واژگان دریافت نکرده اند، بیشتر است.

نتیجه اولیه

این پژوهش به مقایسه اثربخشی رویکرد آموزش راهبردهای تمرین ذهنی بر یادگیری و یادداری واژه های انگلیسی پرداخته است. هدف اصلی مطالعه حاضر این بود که آگاهی و فهم ما را در عوامل شناختی در یادگیری زبان و همچنین حالت های مطلوب تمرین ذهنی برای یادگیری کلمات بیگانه مورد بررسی قرار دهد.
برای دستیابی به این منظور ابتدا چهار گروه مورد مطالعه از نظر سطح زبانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هیچ تفاوت معناداری از نظر سطح زبان بین آزمودنی های گروه های مختلف مورد مطالعه وجود ندارد و این گروه ها از نظر این متغیر همسانند.
دومین بررسی، مربوط به سطح دانش واژگانی گروه های مورد مطالعه است. نتایج عملکرد آزمودنی های این مطالعه حاکی از این بود که هیچ تفاوت معناداری از نظر سطح زبان بین آزمودنی های گروه های مختلف مورد مطالعه وجود ندارد و این گروه ها از نظر این متغیر، همسانند. بر اساس مطالعات روان شناسی شناختی، زبان شناسی و تحولات نوین در آموزش واژگان، سه روش یادگیری و تمرین ذهنی واژگان مورد بررسی قرار گرفته است. اولین نتیجه اصلی به دست آمده حاکی از این است که هر سه تمرین راهبرد ذهنی برای یادگیری کلمات انگلیسی در مقایسه با روش های سنتی آموزش واژگانی دارای اثربخشی و کارآمدی بسیار بالایی اند. به عبارت دیگر بسیار ارزشمند است که ذکر گردد به کارگیری راهبردهای تمرین ذهنی، صرف نظر از نوع راهبرد، برای یادگیری و یادداری کلمات، اثربخشی بالایی داشته است. دومین یافته اصلی این پژوهش این بود که راهبرد تمرین ذهنی آوایی و غیر ملفوظ در مقایسه با دو راهبرد دیگر در یادگیری و یادداری بهتر کلمات و واژه ها تاثیر بیشتری دارد.
برای اتخاذ یک روش تدریس مناسب آموزش واژه درس زبان خارجی (مثلا انگلیسی) در دانشگاه، ابتدا باید دانشجویان مختلف درس زبان خارجی، در آغاز نیمسال تحصیلی بر اساس یک آزمون تعیین سطح، در سطوح هم تراز قرار داده شوند. سپس با توجه به سطوح ضعیف، متوسط و قوی، واژگانی متونی متناسب با رشته تحصیلی آنان در هرسطح مورد استفاده قرار گیرد. همچنین روش تدریس متفاوتی برای هر سطح در نظر گرفته شود. یافته های حاصل از تحقیق در خصوص موضوع وجود تاثیر مثبت آموزش راهبردهای تمرین ذهنی بر توانایی یادگیری واژه های زبان انگلیسی در دانشجویان خانم همسو با اظهارات جناب آقای دکتر علی پور دریایی نژاد بوده است.

 

تلاش جهت ارائه مدلی برای تشخیص کیفیت ترجمه

مدتهاست که آرزوی محققان ترجمه، در زمینه کیفیت ترجمه، ابداع یک مدل کلی است که می تواند ترجمه ای با کیفیت را از یک کیفیت پایین متمایز کند. اما چنین تلاشها اساساً غلط است زیرا هیچ مدل واحد و عینی وجود ندارد که ادراکی یکپارچه از کیفیت را ارائه دهد بلکه تعاریف و تصویرهای مختلفی از کیفیت وجود دارد، بنابراین، همه مدلها ذهنی، نسبی هستند. یعنی ادراکات بسیاری از کیفیت وجود دارند، نه یک ادراک. در واقع، در مرکز جهان‌بینی مورد حمایت مدلهای تعمیم یافته، که فرض می کند ترجمه می تواند صحیح یا نادرست باش؛ منطق ارسطویی، دارای دو ارزش است که طبق آن فقط دو ارزش برای میزان عضویت وجود دارد: ۱ (عضو) و صفر (غیرعضو). اما این نظریه دو ارزش که از منطق ارسطویی حمایت می شود و زمینه ایجاد تصویر متمایز بین ترجمه صحیح و نادرست را فراهم می‌کند، اکنون رد شده و جایگزین تئوری مجموعه منطق فازی شده است که طبق آن، به هر عضو در مجموعه اختصاص داده می شود. عملکرد عضویت (مشخصه) بین ۰ تا ۱ متغیر است. اگر ما براساس فرضیه تئوری منطق فازی و مفهوم عملکرد عضویت عمل کنیم، به منسوخ شدن منطق دو ارزش ترجمه صحیح و نادرست کمک می کند. و فرض کنید که هیچ مطلبی مانند کیفیت – یا به خصوص، ترجمه صحیح یا نادرست- یک متن وجود ندارد، یک تابع عضویت را به همه ترجمه ها اختصاص دهید، و بسته به متن خاص، هر درک از کیفیت چشم انداز است. وضعیتی که ترجمه در آن انجام شده است. علاوه بر این، تئوری منطق فازی، به ویژه با قابلیت تبدیل توضیحات زبانی کیفی، مبهم به اصطلاحات کمی، عددی، روش بسیار مفیدی را برای کپسوله کردن ذهنیت در هم تنیده و از ماهیت شیوه های ارزشیابی فراهم می کند بنابراین برای اجرای کامپیوتر مناسب است. به همین ترتیب، به نظر می رسد در ساخت ابزارهای اندازه گیری کیفیت ترجمه کاملاً خودکار، از کارایی بالایی برخوردار است زیرا با وجود پیشرفت های اخیر در ابزارهای ارزیابی، این نرم افزارها فقط قادر به بررسی جنبه های سخت و ملموس کیفیت ترجمه هستند و قادر به اندازه گیری مناطق سلیقه نیستند که جنبه های نرم و نامحسوس ترجمه را تشکیل می دهند. بنابراین فرض بر این است که ابداع یک ابزار ارزیابی کیفیت ترجمه کاملاً خودکار با استفاده از روش منطق فازی، فرصتی برای ترکیب معیارهای کمی با کسانی که مبهم و ذهنی هستند برای به دست آوردن بهترین نتیجه ممکن است.

 

 ابزارهای فناوری ترجمه و تأثیر آنها بر کیفیت

در طول تحقیق انجام شده برای این مطالعه، ما نتوانستیم ارائه دهندگان خدمات یک زبان واحد – فروشندگان یک زبان (SLV) و فروشندگان چند زبان (MLV) پیدا کنیم که هیچ نوع نرم افزاری از فناوری ترجمه را به گردش کار خود نمی رساند. اکنون استفاده از ابزارها و فناوری ها عمیقاً در صنعت جاسازی شده است. به طور کلی، موارد زیر را به عنوان رایج ترین فن آوری های زبان می یابیم: (الف) حافظه ترجمه (TM) مانند میز کار SDL سنتی استودیو، MemoQ ، TransSearch RALI ، (ب) ترجمه ماشینی  هم عمومی و هم سفارشی، (ج) محلی سازی. نرم افزاری مانند Alchemy Catalyst یکی از تأثیرات مثبتی که کلیه ارائه دهندگان خدمات زبان (LSP)  که برای این تحقیق بررسی شده اند، برای توجیه استفاده آنها از این فن آوری های ترجمه به کمک رایانه (CAT)  نشان داده اند، این است که امروزه بازار ترجمه نیاز به حضور سریع حجم بالای مطالب است و این امر تنها با استفاده از نوعی نرم افزار فن آوری ترجمه می تواند برخی از جنبه های فرآیند ترجمه را اتوماتیک کند.

همچنین، ابزارهای اختصاصی برای ارزیابی کیفیت متون ترجمه شده که آیا آنها در نرم افزارهای حافظه ترجمه مانندTrados Studio ، MemoQ ، Wordfast Pro ، Dejavu  و غیره ساخته شده اند یا ابزارهای تضمین کیفیت ویژه مانند STAR Transit ، ErrorSpy ، QA Distiller ، Verifica ، ApSIC Xbench ، Okapi CheckMate  هستند. بدیهی است که از بعضی جنبه های ارزیابی کیفیت سودمند هستند. آنها به افزایش تسلط، قوام، صحت متن ترجمه شده کمک می کنند و در عین حال اجازه می دهند برخی از ویژگیهای ملموس متون مانند نقطه گذاری، تاریخ، پرونده به صورت خودکار و رایگان بررسی شوند. در همین راستا “سازگاری ابزارهایی مانند حافظه ترجمه به این معنی است كه بررسیهای كیفیت خودکار ، خطاهایی را انتخاب می كنند كه احتمالاً انسان متوجه آن نمی شود (بعنوان مثال بخش از دست رفته)”. علاوه بر این ، میزان قابل قبول بودن کامپیوتر در مقایسه با قابلیت پذیر بودن انسان کمتر از حداقل است و در نهایت باعث می شود ابزارهای خودکار کیفیت تضمین کیفیت از چک های تضمین کیفیت ساخته شده توسط ویرایشگر یا تجدیدنظر انسانی پیشی بگیرند. به عنوان مثال، یک کامپیوتر هرگز نکاتی را با یکدیگر اشتباه نمی گیرد و این ویژگی رایانه برای اطمینان از کیفیت متون پرخطر مثلاً سودمندتر است. متون قانونی و دارویی که در آن سوءاستفاده از یک نقطه گذاری، به عنوان مثال، کاما برای توقف کامل باعث می شود متن متفاوت باشد. و نکته آخر اینکه ، مزیت دیگری که این ابزارها می توانند به فرآیند سنجش کیفیت ببخشند این است که با آزاد کردن مترجمان از انجام کارهای بسیار تکراری ، یکنواخت و وقت گیر، این فرصت را برای مترجمان فراهم می کنند تا بر روی جنبه های خواستارتر تمرکز کنند. محتوا و این به طور همزمان کیفیت کلی ترجمه را تقویت می کند (هرست و تامپسون ، ۲۰۰۰). به طور کلی ، ابزارهای فوق که برای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، ویژگی های زیر را ارائه می دهد: نگارشی، حذف، ترجمه جزئی، غیرقابل ترجمه، رعایت اصطلاحات پروژه، برچسب ها، موارد، اعداد، تاریخ، سازگاری در ترجمه اصطلاحات، عدم تحمل از محتوا و مطابقت با لیست های سیاه مشتری.

به تازگی، یکی از تغییرات اخیر که بیشتر در زمینه صنعتی مورد توجه مشتریان قرار گرفته است، تمایل به ادغام ترجمه ماشینی با نرم افزار حافظه ترجمه است. برخی از نسخه های اخیر نرم افزار حافظه ترجمه در حال حاضر با ویژگی های ترجمه ماشینی یکپارچه شده اند. از میان ابزارهای CAT مورد بررسی ، می توان SDL Trados Studio را نام برد که Systran را در سیستم خود و Wordfast Pro که Google Translate را در سیستم خود ادغام کرده است، نامگذاری کرد. براساس تحقیقات انجام شده برای این مطالعه، فرض بر این خواهد بود که با درج نرم افزار حافظه ترجمه و ترجمه ماشینی در یک سیستم و داشتن یک مترجم انسانی برای ویرایش ورودی و خروجی این سیستم ها، ما نه تنها می توانیم در وقت صرفه جویی کنیم بلکه ترجمه های ارزان تر.

 

مهلت ، سرعت و تأثیر آن بر کیفیت

در طول تحقیق برای این مطالعه ، بسیاری از ارائه دهندگان خدمات زبان (LSP) مدعی رقابت های شدید در میان همسالان خود برای پیروزی در پروژه های جدید هستند به عنوان دلیل ارائه زمان چرخش محکم تر برای انتشار حجم عظیمی از متن ترجمه شده. این فشار برای کار سریعتر باعث شده است که شرکت های ترجمه به طور مداوم با مهلت هایی برخورد کنند. به عنوان مثال ، برای سازمانی با سهم بازار جهانی که باید محصولات و خدمات خود را به سراسر جهان ارسال کند ، تحویل به موقع از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر آن ، امروزه بسیاری از وب سایت ها و رسانه های اجتماعی به ترجمه فوری اسناد خود متکی هستند. وسواس کیفیت و فشار مداوم بر مترجمان برای ارائه ترجمه در زمان واقعی ممکن است حاکی از کیفیت پایین متن ترجمه شده باشد اما خوشبختانه با فن آوری و اتمی سازی فرآیند ترجمه، ارائه دهندگان خدمات زبان (LSP) که برای این مطالعه تحقیق کرده اند، ادعا کرده اند. مسائل مربوط به زمان و کیفیت خود را با موفقیت مدیریت کنید. در حقیقت، در بازار ترجمه، فشار رو به بالا بر زمان و فشار رو به پایین بر روی هزینه وجود دارد. این بدان معنی است که در صنعت امروز ما ، مترجمان حرفه ای باید سریعتر کار کنند اما با هزینه کمتری. در حالی که فرض گسترده ای وجود دارد که زمان چرخش سریع تر برای نرخ های پایین، به نوبه خود، به معنای پایین آمدن کیفیت است، اما تأثیر اینها با اتوماسیون بیشتر فرآیندهای ترجمه کاهش یافته است که در واقع کیفیت بیشتری، زمان سریع چرخش و پایین تر را ممکن ساخته است.

 

هزینه ، نرخ و پرداخت و تأثیر آن بر کیفیت

براساس یافته های این مطالعه، در بازار ترجمه، درباره مسائل مربوط به هزینه، پرداخت و نرخ، اجماع کمی وجود دارد. هر شرکت برای محاسبه هزینه ترجمه از اقدامات مختلفی استفاده می کند. در کل، متداول ترین اندازه گیری های مورد استفاده در صنعت برای ارزیابی هزینه ترجمه به شرح زیر است. برخی از شرکتها از کلمات متنی منبع یا هدف به عنوان معیار استفاده می کنند، برخی از طول صفحه استفاده می کنند و برخی دیگر زمان را تخمین می زنند، به عنوان مثال ساعت صرف ترجمه متن (کرونین ، ۲۰۰۳). علاوه بر این، نکته‌ای که در این تحقیق پیدا کردیم این است که هزینه با توجه به زوج زبانی متفاوت است. به عنوان مثال، براساس آخرین بررسی مترجمان مترجمان آمریکایی (ATA) ترجمه و ترجمه جبران خسارات جبران شده (۲۰۱۶)، زوج های زبانی انگلیسی به عربی و انگلیسی به دانمارکی بالاترین حقوق جفت زبانی با قیمتی نزدیک به ۰.۱۹ دلار در هر کلمه و زوج های انگلیسی انگلیسی هستند. به ایتالیایی و انگلیسی به پرتغالی در میان کمترین زوج های پرداخت شده زبان که نزدیک به ۰.۱۲ دلار در هر کلمه است. و همچنین “بالاترین میانگین ساعت در ساعت با ترکیب زبان انگلیسی به انگلیسی به چینی (۷۴.۹۲ $) و چینی به انگلیسی (۶۵.۷۹ دلار)” بود. با این گفته؛ با این حال، موضوع هزینه و نرخ به سختی مورد توجه محققان ترجمه قرار گرفته است، هرچند در شرایط صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حمل و نقل همزمان و تأثیر آن بر کیفیت

در حین انجام تحقیقات برای این مطالعه، ما بارها با اصطلاح حمل و نقل سیم کارت مواجه شده ایم که در واقع نسخه کوتاه عبارت حمل همزمان است و یکی از ویژگی های جهانی سازی است. به گفته انجمن زبان های مدرن (MLA)، اصطلاح sim-shipping از مطالعات مربوط به صنعت نرم افزار وارد مطالعات ترجمه شده است و در واقع به معنی انتشار نسخه های بین المللی و بومی شده نرم افزار به طور همزمان یا در مدت زمان کوتاهی از زمان انتشار نسخه اصلی. راه‌اندازی یک نسخه بومی شده از یک محصول به چندین زبان مختلف در سراسر جهان به طور همزمان چالش برانگیز است. از ديدگاه كسب و كار، دستيابي به كارت سفارشی مستلزم كار زيادي در تيم، برنامه ريزي و حجم زيادي از گردش كار در جبهه با خطر زياد از دست رفتن مهلت است. شرایطی که در بالا گفته شد مستلزم زمان سخت تر چرخش برای انتشار محصول و در نتیجه فشار زیاد بر مترجم است زیرا تاخیر حتی در یک جفت زبانی می تواند در واقع انتشار محصول چند زبانه را حفظ کند و کاملا ساده کل محصول جهانی پیش نمی رود.

 

اینترنت و عصر رسانه های اجتماعی و تأثیر آنها بر کیفیت

یکی دیگر از ویژگی های جهانی سازی ، که به رشد بازار ترجمه منجر شده است ، انقلاب اینترنت است. عصر اینترنت منجر به انفجار اطلاعات شده است و سپس “تقاضای سیری ناپذیر خدمات ترجمه را ایجاد می کند که با مدل های تجاری موجود و ظرفیت حدود ۳۰۰،۰۰۰ مترجم حرفه ای در سراسر جهان قابل تحقق نیست”. عصر اینترنت از بسیاری جهات روشهای سنتی انجام ترجمه را دگرگون کرده و منجر به ظهور جهات جدید در عمل ترجمه شده است. امروزه بسیاری از رسانه های اجتماعی از قدرت مترجمان داوطلبانه انسانی در فرآیندی مانند منبع جمع استفاده می کنند، فیس بوک به عنوان بنیانگذار این رویکرد جدید شناخته شده است تا بتواند مطالب خود را به صورت رایگان ترجمه کند. امروزه اینترنت بسیار متنوع از نظر زبانی است ، به استناد کافی برای افراد با پیشینه زبانی مختلف در جامعه زبانی خود باقی می ماند و در تعامل با بلندگوهای سایر زبانها نیست. به عنوان مثال، ویکی پدیا امروزه خدمات را به ۲۱۰ زبان مختلف ارائه می دهد. در حقیقت، برخی از مردم نسبت به این روند جدید هشدار داده اند، برای مثال، اتان زوکرمن (۲۰۰۸) در شورای برنامه جهانی جهانی برنامه جهانی آینده در مورد اینترنت با بیان اینکه خطر انزوا زبانی در اینترنت امروز وجود دارد. در یک اینترنت که قبلاً تحت تسلط انگلیسی بود، کاربران اغلب مجبور می شدند از موانع زبانی عبور کرده و با یک زبان مشترک در تعامل باشند تا ایده های خود را با مخاطبان گسترده تری به اشتراک بگذارند. در اینترنت امروز، فرصت بیشتری برای مکالمه های پرتغالی، چینی یا عربی وجود دارد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و شاید کمتر برای تعامل با بلندگوهای زبانهای دیگر انگیزه کمتری داشته باشند. این به نوبه خود، ممکن است برخی از پیش بینی های ارائه شده توسط کسانی که اینترنت را عمل می کنند به عنوان یک اتاق پژواک برای صداهای همفکر عمل کند، نه به عنوان ابزاری قدرتمند برای تشویق تعامل و درک در مورد موانع ملت، زبان و فرهنگ. گرچه با پذیرش این واقعیت که خطر واقعی انزوا زبانی وجود دارد ، “اتاق محرمانه صداهای هم فکر” رشد بازار را برای صنعت ترجمه سوق می دهد زیرا کاربران متنوع اینترنت انتظار خدمات از زبان مادری خود را دارند.

 

آگاهی بیشتر از ترجمه و تأثیر آن بر کیفیت

ظهور جهانی سازی که باعث دستیابی روزافزون ترجمه و در نتیجه افزایش آگاهی در مورد ترجمه شده است، همچنین به موضوعات مربوط به کیفیت ترجمه و ارزیابی کیفیت ترجمه در بین عموم مردم توجه کرده است. دسترسی آسان به اینترنت باعث شده است تا بسیاری از افراد که احتمالاً از ترجمه آگاهی ندارند، با دنیای چند زبانه روبرو شوند و حتی خودشان به رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک به ابتکار عمل جمع شوند. آگاهی بیشتر نسبت به موضوعات با کیفیت نیز نشان داده می شود که کاربران نهایی در فرهنگ هدف نسبت به کیفیت پایین بازی های محلی یا زیرنویس های فیلم واکنش نشان می دهند.

 

رشد در حجم ترجمه و تأثیر آن بر کیفیت

یکی از ویژگیهای بارز جهانی سازی افزایش مداوم حجم مطالب مورد نیاز برای ترجمه است. در دهه های اخیر، افزایش مهاجرت، به ویژه جاری شدن سیل آوارگان سوری، فرار از جنگ در سوریه یا سایر کشورهای خاورمیانه به اروپا که به نوعی بدترین بحران بشردوستانه قرن است، باعث افزایش تقاضا و حجم شده است. ترجمه به زبانهای زیر “عربی ، فارسی ، کردی، پشتو یا اردو (مترجم بدون مرز ، ۲۰۱۶). در حقیقت، مترجمان بدون مرز، یک سازمان غیرانتفاعی ثبت شده در ایالات متحده، از ابتدای بحران، سعی کرده است مترجمان و مترجمان حرفه ای را با دانش زبانهای فوق به یونان و سایر مناطق اروپایی برای پاسخگویی به نیازهای فوری بشردوستانه استخدام کند. ویژگی دیگر جهان جهانی شده که باعث افزایش حجم ترجمه می شود، ظهور سازمان بین المللی، یعنی سازمان ملل متحد، سازمان ملل، اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) است. برای اینكه این سازمانها در مورد مسائل مورد علاقه خود مشاركت كنند، آنها به وسط ترجمه و تفسیر باز می گردند (القینایی ، ۲۰۰۰). اکثریت قریب به اتفاق سازمانهای بین المللی به منظور اطلاع رسانی و تأثیرگذاری در تصمیمات خود به اطلاعات وابسته هستند. هر تصمیمی که اتخاذ شود که منجر به امضای توافق نامه های بین المللی و یا یا ادغام اقدامات مناسب در قانون ملی شود، نیازمند فعالیت های فشرده اطلاعاتی اولیه جلسات، همایش ها، اسناد بحث، گزارش ها، رسیدگی به رسانه ها و غیره است. علاوه بر این، اطلاعات در قالب داده های مربوط به عملیات و تصمیمات سازمانها باید به اعضا ارائه شود و از آنجا که این نهادهای فراملی در دنیای چند زبانه افزایش پیچیدگی کار می کنند، باید مدیریت پروژه ها و فعالیت ها را در بسیاری از فرهنگ ها و زبان های مختلف انجام دهند.

 

رشد تقاضای ترجمه و تأثیر آن بر کیفیت

رشد بی سابقه بازار جهانی باعث افزایش چشمگیر ترجمه برای جفت های زبانی بیشتر می شود. بیشتر LSP هایی که برای این تحقیق تحقیق شده اند، در واقع فروشندگان چند زبان هستند (یعنی MLV)، یعنی آنها خدمات ترجمه را در طیف گسترده ای از جفت های زبانی، بطور متوسط بین ده تا سی زبان مختلف در سراسر جهان انجام می دهند. دلیل اصلی افزایش تقاضا برای ترجمه در واقع برآورده کردن نیاز مشتری است. در گذشته این فرضیه گسترده وجود داشته است که ارائه کالاها و خدمات به زبان انگلیسی کفایت خواهد کرد، اما تحقیقات جدید اکنون حاکی از این است که “چهار نفر از پنج مورد (۷۹.۶٪) به ما گفتند که آنها می خواهند به زبان مادری خود ارتباط برقرار کنند”. اکثر شرکت ها اکنون می دانند که برای زنده ماندن و رقابت در بازار جهانی، باید با بومی سازی محصولات خود به زبان های مختلف، از موانع زبانی عبور کنند وگرنه با نادیده گرفتن نقشی که زبان می تواند برای دستیابی به آن داشته باشد، با خطر بزرگی روبرو هستند.

 

مشتریان جدید و یادگیری زبان انگلیسی

همانطور که اسپرینگ (۲۰۰۰) نیز اظهار داشت: امروزه بیشتر صادرکنندگان با رقبای محلی روبرو هستند. مصرف کنندگان در تایپه یا مسکو به زبان خود به سمت محصول گرایش می یابند، نه یکی از بسته های عجیب و غریب. شرکت ها دريافتند که هزينه ترجمه نکردن خطر زيادي براي فروش بين المللي است.  در پایان باید عنوان کرد که ظهور جهانی شدن و از همه مهمتر ورود همزمان اینترنت به این وسیله، باعث شده است که ثروت ابزارها و منابع قابل دسترسی برای مترجمان حرفه ای برای انجام سریعتر کار خود بدون اجازه کیفیت در نتیجه رنج ببندند.

یادگیری زبان انگلیسی: نتیجه گیری

ظهور جهانی شدن، از اوایل دهه ۱۹۹۰، زمینه سنتی فعالیت ترجمه را دگرگون کرده و مسیرهای جدیدی را در این زمینه تحمیل کرده است. برخی از ویژگی های این زمینه تغییر یافته به شرح زیر است: ابزار ترجمه، بهبود فن آوری و منابع، افزایش تقاضا، افزایش در دسترس و دامنه زبانها و افزایش حجم. با این گفته، این مقاله استدلال می کند که بر محققان مطالعات ترجمه موظف است ارتباط نزدیکی با تغییرات در این صنعت داشته باشند و این تغییرات و چشم اندازهای جدید را در الگوی علمی خود منعکس کنند زیرا این تنها روش عملی است که از طریق آن مدلهای ارزیابی کیفیت ترجمه می توانند بهبود یافته و توانمند شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up
گفتگو با تیم پشتیبانی تعاونی ترجمه
ارسال